fbpx

Gratis verzending bij een bestelwaarde van minimaal €125,- in NL & BE 

WAREHOUSE FLASH SALE | UP TO 60% OFF!

Dagen
Uur
Min
Sec
Sale = Over

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

1. The Hantler V.O.F., gevestigd te Rijen, KvK-nummer 77357493, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als The Hantler.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.

Artikel 2 | Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens The Hantler waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door The Hantler in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De algemene voorwaarden van de consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 | Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Bestellingen blijven 14 kalenderdagen in het winkelmandje staan.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.

3. The Hantler kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 | Overeenkomst

1. Wanneer hier gegronde redenen voor bestaan heeft The Hantler het recht een verkoop te weigeren. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat beide partijen het aanbod hebben aanvaard en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2. The Hantler bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.

3. The Hantler zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

Artikel 5 | Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Eventuele invoer- en douanekosten bij internationale zendingen komen voor rekening van de consument.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar The Hantler geen invloed op heeft.

3. The Hantler is gerechtigd een toeslag te berekenen voor op maat gemaakte producten wanneer de wensen van consument afwijken van de gebruikelijke door The Hantler gehanteerde stijl of aanbod.

Artikel 6 | Informatieverstrekking

1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan The Hantler.

2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. The Hantler zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Consument vrijwaart The Hantler voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Bij personalisatie van de producten ontvangt consument een digitale proefdruk. Indien de consument na 14 kalenderdagen geen wijzigingen heeft doorgegeven, mag The Hantler uitgaan van goedkeuring en tot productie overgaan.

Artikel 7 | Herroepingsrecht

1. Consument heeft een bedenktijd van 30 kalenderdagen om de aankoop van niet-gepersonaliseerde producten te ontbinden. The Hantler heeft het recht de consument te vragen naar de reden van herroeping, maar consument is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten en/of gepersonaliseerde producten.

Artikel 8 | Verplichtingen bij herroeping

1. Consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de consument.

3. The Hantler stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de consument.

4. The Hantler vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen nadat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 | Uitoefening van herroeping

1. Consument meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan The Hantler dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de consument het product, in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument.

4. De kosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de consument.

Artikel 10 | Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. The Hantler is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. The Hantler is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde wereldwijd, met uitzondering van Chad, Iran, Kyrgyzstan, Noord-Korea, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en Syrië.

3. The Hantler streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 4 weken te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. The Hantler zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

5. Indien de consument ervoor kiest de bestelling op te halen, maar dit niet binnen drie maanden is gebeurd, is The Hantler gerechtigd het product terug toe te voegen aan de voorraad.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid schade

1. The Hantler is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. The Hantler is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. The Hantler is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.

4. The Hantler is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan. Consument is tevens zelf verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van het product.

5. The Hantler is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

6. The Hantler is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.

7 .The Hantler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vlekken van het leer of het afgeven van glitters.

8. The Hantler is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De consument bevestigt dat alle stukken die aan The Hantler worden geleverd eigendom zijn van de consument en sluit hiermee aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.

9. The Hantler is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde producten wanneer consument zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.

10. In het geval dat The Hantler een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door The Hantler aan consument is gefactureerd, tenzij de wet anders bepaalt.
11.  De consument vrijwaart The Hantler tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 12 | Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van The Hantler berusten bij The Hantler en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 

3. Bij inbreuk komt The Hantler een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

4. Eigendom van door The Hantler geleverde producten gaat over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.

5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft consument The Hantler toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door consument wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst te worden aangegeven. Indien consument foto’s toestuurt met producten van The Hantler mag The Hantler ervan uitgaan dat de geportretteerden akkoord zijn met publicatie van de foto.

Artikel 13 | Aanbiedingen en acties

1. The Hantler kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is The Hantler niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. The Hantler bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt The Hantler het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14 | Klachten en garantie

1. Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan The Hantler.

2. Consument verkrijgt twaalf kalendermaanden garantie op de aangeschafte onderdelen, mits de garantie onder de wettelijke regelingen vallen.

3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 | Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin The Hantler is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Hantler en betrokken derden 12 maanden.

24 Feb. | 10u tot 14u | Kaatsheuvel

TRY & BUY OCHTEND

featured image
BLACK FRIDAY DEALS

15% Off

Sale runs from 17th nov. till 27 nov 2023

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.